1850 - 1900

POLITIK EKONIMIK DIPLOMATIK OLAYLAR 
           YIL   HISSE SENETLERI VE TAHVILLER            PHOTOS
İlk faizsiz kaimenin çıkarılması 1850

1851 Sirket-i Hayriye
"Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması 1853
İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi 1853
İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması 1854
Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması 1854
Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak 12 Mart 1854
Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen] 1855
Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması 1855
Paris Sergisi 1855
İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) 16 Ağustos 1855
Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi 9 Eylül 1855
Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması 14 Kasım 1855
Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması 1856
Bank-ı Osmani'nin kurulması 1856
Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması 1856
Islahat Fermanı 1856
Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı 1856-1860

   1860 Emprunt Ottoman 1860

1863 Cie. du C.d.F. de Varna S.A. 


Emprunt Ottoman 1863 


Ottoman Railway Company 
İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı 1856-1866
İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması 15 Şubat 1856
Beyrut - Şam şosesinin yapımı 1857-1862
Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması 17 Mart 1857
Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması 6 Kasım 1857
Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması 1858-1859
Arazi Kanunnamesi'nin kabulü 6 Haziran 1858
Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) 8 Haziran 1858
Ticaret mahkemelerinin kuruluşu 1860
Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi 1860-1861
Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması 1861
Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü 1861

1865 General Debt of the Ottoman Empire 

         1865
Ottoman Company 
Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı 1861-1866
Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu 1866
Mekteb-i Sultani'nin açılması 1 Eylül 1868
Süveyş Kanalı'nın açılması 1869
Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması 1869 Emprunt Ottoman 1869 
İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması 8 Nisan 1869
Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması Ekim 1869
Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları 1870 C.d.F. de Varna S.A., Comp. du 

    Empire Ottoman (Ottomanisches Kaiserreich) 
Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması 1870
Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması 1870
Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması 1870
Darülfünunun açılması teşebbüsü 1870
Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması 1871
Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu 1873 General Debt of the Ottoman Empire 

    General Debt of the Ottoman Empire 


Gouvernement Impérial Ottoman 
Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması 1873
Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi Haziran 1873
Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması 1874 General Debt of the Ottoman Empire 
Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907) 1874
Kara gümrüklerinin lağvı 1874
Bosna-Hersek isyanları 1875 Imperial Ottoman Bank 
Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması 1875
Bulgar isyanları 1876
Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı 1876
Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu 1876
Meşrutiyet'in ilanı 1876
İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı 1876
İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması 1876
Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü 1876
Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması 1876
Ziya Gökalp'in doğumu 1876
Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması 1877
Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması 1877
Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması 1878
Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları 1878
Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması 1878
Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi 1878
Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki 1878
Makedonya meselesinin ortaya çıkması 1878
Meclisin kapatılması 13 Şubat 1878
Vergi reformu 1880
Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması 1880
Mustafa Kemal'in Doğumu (ATATÜRK) 1881
Mısır'ın İngilizler tarafından işgali 1881
Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması 1881
Tunus'un Fransızlar tarafından işgali 1882 Cie. des Eaux de Constantinople S.A. Ottomane 
Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması 2 Ocak 1882 Suback & Catir Alan Mining
Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması 1883
Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması 20 Haziran 1884 Cie. des Eaux de Constantinople S.A. Ottomane 

    Ottoman Empire 
Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması 1 Kasım 1884
Yahya Kemal'in doğumu 2 Aralık 1884
Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı 1885 Ottoman Empire
Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması 1886
Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması 1887
Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi 1888 Soc. Ottomane pour l Éclairage de la Ville de Constantinople S.A. 
Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması 1888 Finance Ministry of Ottoman Empire
Namık Kemal'in ölümü 2 Aralık 1888
İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması 1889 Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien (Soc. du Chemin de Fer Ottoman d Anatolie) 

1890 Banque des Chemin de Fer Orientaux
Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları 1890 Gouvernement Impérial Ottoman 
         1890 Ottoman Paper Manifacturing Company
Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi 1891 Ottoman 4% Bonds on the Egyptian Tribute 

    Soc. Impériale Ottomane d Eclairage par le Gaz et l Électricité S.A. 


Banque des Chemin de Fer Orientaux


Société Ottomane des Allumettes 
Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi 1891
Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması 1891
Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması 1891
Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması 1892 Compagnie Ottomane des Tramways de Salonique 
Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması     Conseil d Administration de la Dette Publique Ottomane 
İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımi 1893-1896 Cie. du Chemin de Fer Ottoman Jonction Salonique-Constantinople S.A.
1893 1893 CDF Ottoman D'Anatolie

1893
Privilegiee de Stearinerie, Soc. Ottomane 

1893
Soc. du C.d.F. Ottoman d Anatolie S.A. (Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien AG) 

1893
Soc. du C.d.F. Ottoman Salonique-Monastir 

1893
Soc. Gén. d Assurances Ottomane S.A. 

1893
Société Ottomane Privilégiée de Stéarinerie 

1893
Syria Ottoman Railway Company Ltd. 
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı) 1894 Bank für Orientalische Eisenbahnen 

         1894 Gouvernement Imperial Ottoman - Compagnie d Exploitation des Chemin de Fer orienteaux (Orientalische Eisenbahn) 

         1894 Ottoman 3 1/2% Bond
Sasun'da Ermeni olayları 1894 Ottoman 3 1/2% Bonds Secured by the Egyptian Tribute 
Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması 1894 Ottoman Smyrne and Cassaba Railway and Extension Co. 

    Soc. du C.d.F. Ottoman d Anatolie S.A. (Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien AG) 
İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri 1895 Banque de Salonique S.A. Ottomane 

    Cie. Ottomane des Eaux de Salonique S.A. 


Compagnie Ottomane des Eaux de Smyrne 


Ottoman Smyrne and Cassaba Railway and Extension Co. 


Verreries Nationales de Perse S.A. 
Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması 1895 Commercial Company of Salonica
Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması 1895
Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi 1895
Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi 14 Şubat 1895
Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması 1896 Kaiserlich Ottomanische Regierung 

    S.A. Ottomane des Tramways Libanais Nord et Sud de Beyrouth 


Soc. du C.d.F. Ottoman d Anatolie S.A. (Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien AG) 
Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları 1896
Girit isyanının alevlenmesi 1896
Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması 1896
Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları 1897 Gesellschaft der Ottomanischen Bahn in Anatolien 

    Société d Héraclée S.A. Ottomane 
Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi 17 Nisan 1897
Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi 1898 S.A. Ottomane des Mines de Kassandra